Fundusz alimentacyjny

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na każdy nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października do 30 września nastepnego roku przyjmowane są od 01 sierpnia 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz 877 z póżn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oswiadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego( Dz.U. z 2017 r., poz. 1467).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują :

  • osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Która jednocześnie :

  • nie ukończyła 18 roku życia
  • nie ukończyła 25 roku życia i uczy się w szkole lub szkole wyższej
  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

i spełnia następujące kryteria dochodowe:

  • 900 zł - dochód rodziny w przeliczeniu na osobę.

Ponadto od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od dnia 1 października 2020 r. w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, wówczas świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Uwaga!
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego, którego wysokość wyliczona zgodnie z powyższą zasadą będzie niższa niż 100 zł, nie przysługuje.

Kwota świadczenia:

  • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.