Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi

Handel ludźmi to przestępstwo  naruszające podstawowe prawa człowieka. Jego istotą jest wykorzystanie człowieka nawet za jego zgodą, przy użyciu konkretnych metod i środków.
Zgodnie z art. 115§ 22 kk:
 „Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie , przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

  1. przemocy groźby bezprawnej
  2. uprowadzenia,
  3. podstępu,
  4. wprowadzenia  w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
  5. nadużycia stosunku zależności, wykorzystanie krytycznego położenia lub stanu bezradności,
  6. udzielania albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę albo nadzór nad inna osobą - w celu jej wykorzystania nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte lub środki wymienione w pkt 1-6”

Baner zawiera podstawowe informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencji Kryzysowej (KCIK). Dołączone poniżej linki umożliwiają samodzielne umieszczenie informacji na stronie internetowej. Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie MSWiA:

wersja polska https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI

wersja ukraińska https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI

polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki) https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

angielska wersja strony MSWiA (na dole zakładki) https://www.gov.pl/web/mswiaen/information-for-refugees-from-ukraine

Inne przydatne linki:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Zespól do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, Departament Polityki Migracyjnej
fax: (+48) 22 601 45 56, e-mail: zespol.handel@msw.gov.pl
 
Krajowe Centrum Interwencyjno- Konsultacyjne dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi
 
tel. (+ 48) 22 200 47 97, w sprawach pilnych tel. całodobowy  605 687 750,
e-mail:info@kcik.pl
 
Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”

tel. ( + 48) 22 622 19 85, e-mail: strada@strada.org.pl