Usamodzielnianie wychowanków

Świadczenia pieniężne przyznawane wychowankom podlegającym procesowi usamodzielnienia

zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

Lp.

Rodzaj świadczenia

Kwota

Warunki

1.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

 • 551,10 zł miesięcznie (tj. 30% podstawy -1837 x 30%),  na czas nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia
 • opuszczenie, po osiągnięciu pełnoletności domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę i młodzieżowego ośrodka wychowawczego, w przypadku gdy umieszczenie w instytucjonalnej pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie postanowienia sądu;
 • pobyt w w/w placówkach co najmniej rok, do którego wlicza się wszystkie okresy, w ciągu których osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz placówkach wymienionych w pkt 1;
 • osoba usamodzielniana po opuszczeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży bezpośrednio przed przyjęciem do takiego domu przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 • wskazanie, co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletności opiekuna procesu usamodzielnienia wraz z pisemną zgodą tej osoby. opiekun usamodzielnienia winien dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu zadań;
 • złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia opracowanego wspólnie z opiekunem, co najmniej na miesiąc przed uzyskaniem pełnoletności, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz zobowiązanie do jego realizacji;
 • określenie w indywidualnym programie usamodzielnienia planu kontynuowania nauki;
 • dochód nie przekraczający 200% kryterium dochodowego przewidzianego dla osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
 • zdolność do samodzielnej egzystencji osoby usamodzielnianej po opuszczeniu domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego albo specjalnego ośrodka wychowawczego;
 • przedłożenie nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki;
 • pisemny wniosek o przyznanie pomocy wraz z opinią opiekuna usamodzielnienia (wniosek nr 1)

2.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie

 • jednorazowo, wysokość świadczenia uzależniona jest od okresu i typu opuszczanej placówki - zgodnie z aktem prawa zewnętrznego –rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r.  w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U .z 2012 r. poz. 954)
 • opuszczenie, po osiągnięciu pełnoletności domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę i młodzieżowego ośrodka wychowawczego, w przypadku gdy umieszczenie w instytucjonalnej pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie postanowienia sądu;
 • pobyt w w/w placówkach co najmniej rok, do którego wlicza się wszystkie okresy, w ciągu których osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz placówkach wymienionych w pkt 1;
 • osoba usamodzielniana po opuszczeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży bezpośrednio przed przyjęciem do takiego domu przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 • wskazanie, co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletności opiekuna procesu usamodzielnienia wraz z pisemną zgodą tej osoby. opiekun usamodzielnienia winien dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu zadań;
 • złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia opracowanego wspólnie z opiekunem, co najmniej na miesiąc przed uzyskaniem pełnoletności, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz zobowiązanie do jego realizacji;
 • dochód nie przekraczający 200% kryterium dochodowego przewidzianego dla osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
 • zdolność do samodzielnej egzystencji osoby usamodzielnianej po opuszczeniu domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego albo specjalnego ośrodka wychowawczego;
 • pisemny wniosek o przyznanie pomocy wraz z opinią opiekuna usamodzielnienia (wniosek nr 2);
 • pisemna deklaracja zawarta w indywidualnym programie usamodzielnienia, że pomoc będzie przeznaczona na zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej osoby usamodzielnianej, w szczególności na: polepszenie warunków mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych, pokrycie wydatków

3.

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

 • jednorazowo, równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy tj. do kwoty 5511 zł  (1837 zł x 300%) - zgodnie z aktem prawa zewnętrznego –rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U .z 2012 r. poz. 954)
 • jednorazowo, równowartość 300% podstawy - 5511 zł  (tj. 1837 zł x 300%) w przypadku osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • opuszczenie, po osiągnięciu pełnoletności domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę i młodzieżowego ośrodka wychowawczego, w przypadku gdy umieszczenie w instytucjonalnej pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie postanowienia sądu;
 • pobyt w w/w placówkach co najmniej rok, do którego wlicza się wszystkie okresy, w ciągu których osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz placówkach wymienionych w pkt 1;
 • osoba usamodzielniana po opuszczeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży bezpośrednio przed przyjęciem do takiego domu przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 • wskazanie, co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletności opiekuna procesu usamodzielnienia wraz z pisemną zgodą tej osoby. opiekun usamodzielnienia winien dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu zadań;
 • złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia opracowanego wspólnie z opiekunem, co najmniej na miesiąc przed uzyskaniem pełnoletności, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz zobowiązanie do jego realizacji;
 • pisemny wniosek o przyznanie pomocy wraz z opinią opiekuna usamodzielnienia (wniosek nr 3);
 • w skład pomocy rzeczowej na zagospodarowanie mogą wchodzić: materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, niezbędne urządzenia domowe, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia
 • osiedlenie się na terenie miasta Suwałki.

                                                                                                                                             

Świadczenia pieniężne przyznawane wychowankom podlegającym procesowi usamodzielnienia zgodnie z

ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Lp.

Rodzaj świadczenia

Kwota

Warunki

1.

Pomoc na kontynuowanie nauki

 • 681 zł miesięcznie na czas nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia
 • opuszczenie, po osiągnięciu pełnoletności rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, gdy umieszczenie nastąpiło na podstawie postanowienia sądu;
 • pobyt w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
 • 3 lat w spokrewnionej rodzinie zastępczej;
 • 1 roku w niezawodowej, zawodowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej co najmniej;
 • wskazanie, co najmniej rok przed osiągnięciem pełnoletności opiekuna procesu usamodzielnienia wraz z pisemną zgodą tej osoby;
 • posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia opracowanego wspólnie z opiekunem, co najmniej na miesiąc przed uzyskaniem pełnoletności;
 • przedłożenie na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki;
 • pisemny wniosek o przyznanie pomocy;

2.

Pomoc na usamodzielnienie

 • 4.486 zł – jednorazowo po opuszczeniu spokrewnionej rodziny zastępczej;
 • 8.968 zł – jednorazowo po opuszczeniu niezawodowej, zawodowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, jeżeli okres pobytu wynosi powyżej 3 lat;
 • 4.486 zł - jednorazowo po opuszczeniu niezawodowej, zawodowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, jeżeli okres pobytu wynosi od 2 do 3 lat;
 • 2.244 zł - jednorazowo po opuszczeniu niezawodowej, zawodowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, jeżeli okres pobytu wynosi poniżej 2 lat , nie krócej jednak niż 1 rok;
 • opuszczenie, po osiągnięciu pełnoletności rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, gdy umieszczenie nastąpiło na podstawie postanowienia sądu;
 • pobyt w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
 • 3 lat w spokrewnionej rodzinie zastępczej;
 • 1 roku w niezawodowej, zawodowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej co najmniej;
 • wskazanie, co najmniej rok przed osiągnięciem pełnoletności opiekuna procesu usamodzielnienia wraz z pisemną zgodą tej osoby;
 • posiadanie zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie indywidualnego programu usamodzielnienia opracowanego wspólnie z opiekunem, co najmniej na miesiąc przed uzyskaniem pełnoletności;
 • pisemny wniosek o przyznanie pomocy;
 • w przypadku, gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienia wypłacana jest po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki, nie później niż do ukończenia 26 roku życia;

3.

Pomoc na zagospodarowanie

 • 2.039 zł jednorazowo,
 • 4.077 zł jednorazowo, w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • opuszczenie, po osiągnięciu pełnoletności rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, gdy umieszczenie nastąpiło na podstawie postanowienia sądu;
 • pobyt w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
 • 3 lat w spokrewnionej rodzinie zastępczej;
 • 1 roku w niezawodowej, zawodowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej co najmniej;
 • nie później niż do ukończenia 26 roku życia;
 • wskazanie, co najmniej rok przed osiągnięciem pełnoletności opiekuna procesu usamodzielnienia wraz z pisemną zgodą tej osoby;
 • posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia opracowanego wspólnie z opiekunem, co najmniej na miesiąc przed uzyskaniem pełnoletności;
 • pisemny wniosek o przyznanie pomocy;