Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

logo fundusze europejskie

INFORMACJA O PROJEKCIE
Miasto Suwałki jest współrealizatorem projektu pt.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - realizowanego w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Głównym celem projektu: jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego. Projekt jest zgodny z ideą Deinstytucjonalizacji tj. procesem przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.

Odbiorcami wsparcia są: jednostki samorządu powiatu i samorządu województwa, czyli organy prowadzące lub zlecające realizację zadań własnych podmiotom niepublicznym na podstawie art.190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
Bezpośrednimi odbiorcami projektu są wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ich opiekunowie. Zakupione w ramach projektu produkty zostaną rozdysponowane do poszczególnych podmiotów pieczy zastępczej.
Ponadto należy pokreślić, że celem Projektu nie jest wsparcie podmiotów pieczy zastępczej jako takich, ale w głównej mierze, w zależności od zakresu wsparcia, samych wychowanków w niej umieszczonych i ich opiekunów.

Całkowita wartość projektu: 129 999 548,00 zł, z tego Miasto Suwałki: 550.740,00 zł
Projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii„COVID-19”
współfinansowany jest ze środków:
-Unii Europejskiej -84,28%
-budżetu państwa-15,72%.

W ramach projektu zakupiono:

  • 169 laptopów z oprogramowaniem, z tego 162 zostanie przekazanych na podstawie umowy użyczenia 100 rodzinom zastępczym i 7 placówce opiekuńczo-wychowawczej,
  • 16 programów rozwijających i edukujących dla dzieci z niepełnosprawnością;
  • 100 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (kopiowanie, drukowanie, skanowanie)
  • 3.890 szt.- maseczek, 19.450 szt. – rękawiczek, 234 litrów- płynów do dezynfekcji,
  • wyposażono w placówce opiekuńczo wychowawczej miejsce do kwarantanny lub izolacji dla dzieci z rodzin zastępczych i placówek.

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji projektu udziela Leszek Lewoc – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach pod nr telefonu 87 562 89 91.