Program "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" Dostępne Mieszkanie

Dodane przez adm - śr., 14/09/2022 - 10:00

Kategoria

logo

                                                                      

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność”    -   „Dostępne Mieszkanie”

Miasto Suwałki przyjęło zaproszenie PFRON do realizacji Programu  „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Cel programu: wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier.

Adresaci Programu:

 1. osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równorzędne, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 2. złożą oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 3. złożą oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 4. w momencie składania wniosku nie ukończyły 65 roku życia.

Okres realizacji: w latach 2022-2025. Zawieranie umów z beneficjentami do 31.12.2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Terminy i sposób składania wniosków:

 1. nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, wyłącznie w formie elektronicznej;
 2. w przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:
 1. oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 2. orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.
 1. sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie określone są w załączniku do Programu.

Forma realizacji: Dofinansowanie dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem

Wysokość dofinansowania na przykładzie III kwartału 2022 r.:

 1. dofinansowanie stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego (np. w III kw.2022 r. 15 x 5.111,50 zł = do 76.672,50 zł);   
 2. warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest:
  1. udokumentowanie różnicy, o której mowa w ust. 2, poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań;
  2. złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji, o której mowa w pkt 1, spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.

Wszystkie dokumenty związane z realizacją programu są umieszczone na witrynie internetowej pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/

 

logo