Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Dodane przez adm - pt., 25/03/2022 - 08:37

Kategoria

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach jest realizatorem świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Wniosek druk do pobrania o przyznanie świadczenia pieniężnego mogą złożyć osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium naszego kraju.

- kwota przysługującego  świadczenia – 40 zł dziennie/osobę

- świadczenie przyznaje się na okres nie dłuższy niż 120 dni.

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - (przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób);

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności - (przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób);

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia - (przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci);

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci - (przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko);

6) jest małoletnim obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim lub małoletnim obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy - (przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego).

 

Do wniosku należy dołączyć:

Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania druk do pobrania

liczba kart winna odpowiadać liczbie osób faktycznie przyjętych przez wnioskodawcę

Klauzula informacyjna druk do pobrania

Każdy obywatel Ukrainy musi posiadać numer PESEL

    Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem

 

Uwaga: Każda karta powinna zostać potwierdzona podpisem osoby korzystającej ze wsparcia (obywatel Ukrainy, w stosunku do nieletnich rodzic lub opiekun tymczasowy)

Wnioski przyjmuje w dni robocze:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach

ul. Filipowska 20

16-400 Suwałki

pokój nr 17

tel. 87/566-28-84; 87/444-06-42

w godz. 7:30 -15:30

Klauzula informacyjna dotycząca bazy danych wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (czytaj)

Podstawa prawna:

  • art.13  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty (Dz. U. 2022,poz. 1020 z późn. zm.).
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U.2022 poz. 941)