Dodatek Osłonowy

Dodane przez adm - pon., 03/01/2022 - 08:20

Kategoria

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że będzie realizatorem

ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać tutaj

Załącznik do dodatku osłonowego można pobrać tutaj

Wiecej informacji na temat dodatku osłonowego pod adresem https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Dodatek osłonowy przysługuje od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i będzie wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego wpłynie później niż 2 miesiące przed upływem w/w terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Wnioski złożona po 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w roku 2020 nie przekracza kwoty 2100 zł,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w roku  którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  w roku 2020 nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

W przypadku wniosków złożonych od 01 sierpnia 2022 r. podstawą do ustalenia dochodu na członka rodziny jest dochód osiągnięty w 2021 r.

Osobie, o której mowa wyżej w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z ust. 1 pkt 2, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.