Zmiany w przepisach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego

Dodane przez adm - pon., 18/09/2023 - 09:42

Kategoria

Od 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie zmiany w zasadach uzyskiwania

świadczenia pielęgnacyjnego.

Najważniejsze z nich to:

tak  jest

tak  będzie

świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunowi bez względu na wiek osoby niepełnosprawnej.

świadczenie pielęgnacyjne będzie wypłacane do momentu skończenia przez osobę niepełnosprawną 18 roku życia.

opiekun nie może podejmować pracy zarobkowej w trakcie jego pobierania.

opiekun będzie mógł łączyć świadczenie z zatrudnieniem.

świadczenie pielęgnacyjne może otrzymywać matka, ojciec lub inna osoba obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem niepełnosprawnego członka rodziny, opiekun faktyczny, rodzic zastępczy spokrewniony.

świadczenie pielęgnacyjne będzie mogła otrzymywać matka, ojciec, inna osoba obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem niepełnosprawnego dziecka, opiekun faktyczny, małżonek rodzic zastępczy (spokrewniony, niezawodowy, zawodowy), osoba prowadząca rodzinny dom dziecka oraz placówkę należącą do pieczy zastępczej.

kwota świadczenia jest taka sama niezależnie od liczby niepełnosprawnych osób, nad którymi sprawowana jest opieka.

wysokość świadczenia będzie zwiększana o 100 % na każde drugie i kolejne niepełnosprawne dziecko.

otrzymywanie emerytury lub renty (z wyjątkiem renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy) jest przesłanką wykluczającą uzyskiwanie świadczenia.

uprawnienie do emerytury lub renty nie będzie stanowiło przeszkody do otrzymywania świadczenia.

prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasa z dniem śmierci osoby niepełnosprawnej.

opiekun będzie zachowywał prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć osoby niepełnosprawnej.

Osoby, które na dzień 31 grudnia 2023 r. będą uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, mogą zachować do niego prawo na zasadach obowiązujących dotychczas lub złożyć po 1 stycznia 2024 r. wniosek o przyznanie świadczenia na  zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.