Informacja w sprawie terminów ważności orzeczeń

Dodane przez adm1 - śr., 17/05/2023 - 12:04

Kategoria

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Suwałkach informuje, iż Ustawą
z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2023 poz. 852) wprowadzono przepisy przejściowe, które zakładają stopniowe wygaszanie orzeczeń. Na mocy art. 23 wyżej wymienionej ustawy orzeczenie, którego okres ważności:

  1. upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  2. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
  3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

         W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe zachowują ważność na okresy wskazane w art. 23, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Natomiast karty parkingowe wydane placówkom, których okres ważności uległ przedłużeniu  na podstawie art. 15 h,
w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.