DODATEK ELEKTRYCZNY

Dodane przez adm - wt., 29/11/2022 - 11:43

Kategoria

O dodatek elektryczny mogą ubiegać się osoby w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy:

 1.  główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną,
 2. zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 1. W przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (fotowoltaika),
 2. Osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).
 3. Gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).
 4. Gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)   albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem portalu empatia lub ePUAP.

Wniosek złożony w formie elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Realizacja dodatku elektrycznego:

 1. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego przesyłana jest na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.
 2. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej istnieje możliwość osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego.
 3. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
 4. Realizacja wypłat dodatku elektrycznego w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi:

 1. 1000 zł - w przypadku zużycia prądu w 2021 r. na poziomie do 5 MWh.
 2. 1500 zł – w  przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh. Do wniosku dołącza się rozliczenie                                                      z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające                   5 MWh.

Wnioski przyjmowane są w Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie w Suwałkach w dni robocze   w godz. 730 – 1530 pokój nr 33 i nr 39 (I piętro), nr tel. 87 562-89-88 i 87 444-06-45  

druk do pobrania